Eid legekontor

Eid Legekontor

Stenging av telefonen torsdag 4. juni

Idag torsdag 4. juni blir telefonen stengt frå kl 11:30-13:00 pga oppdatering av telefonsystemet.

Dr. Vingen Vedeld i permisjon frå fastlegestillinga

På grunn av omfattande arbeidsoppgåver i rolla som kommuneoverlege/smittevernlege i Stad kommune i samband med Covid-19, er det nødvendig at Dr. Vingen Vedeld arbeider i full stilling med desse oppgåvene. Han har derfor permisjon frå fastlegearbeidet inntil vidare.

Sjå meir informasjon om vikarordning under "Siste nytt" lenger nede på sida.

Har du telefon-/videokonsultasjon oppsett med legen din?

Gå in på https://stad.confrere.com/ litt før timen startar. Vel kva lege du skal snakke med. Du treng ikkje logge inn med Bank ID. Du vil så vente i eit digitalt venterom til legen er klar.

Om du ikkje er i det digitale venterommet når timen startar, vil legen ringe til deg i staden.

Eigenandel ved e-konsultasjon, telefonkonsultasjon og  videokonsultasjon.

På grunn av omlegginga av fastlegetenestene nasjonalt, er regelverket  endra slik at ein skal betale eigenandel også ved konsultasjonar der ein  ikkje møter fysisk på legekontoret. Faktura vert sendt ut. Det vil vere  ulike måtar å betale krava på, og det skal komme på plass gebyrfrie  alternativ så snart som råd.

Endringar i fastlegetenesta i samband med utbrotet av Covid-19 (koronavirus)

I samband med utbrotet av Covid-19 (koronavirus) er det gjort endringar i organiseringa av fastlegetenesta.

Endringane  er gjort for å sikre ei best mogleg drift av primærhelsetenesta i tida  framover, samstundes som smittevern og beskyttelse av helsepersonell og  dei mest sårbare pasientane blir teke i vare.

Det er i hovudsak to tiltak som er gjort. Alle undersøkingar av  pasientar med luftvegssymptom er på Nordfjordeid flytta til ein eigen  luftvegsinfeksjonsklinikk.

I tillegg er talet på  pasientoppmøte på legekontora avgrensa ved å tilby konsultasjonar på  alternative plattformer som telefon og video.

Pasientar med symptom på luftvegsinfeksjon skal undersøkast i eigne lokale for dette

På Nordfjordeid er det etablert ein eigen luftvegsinfeksjonsklinikk i  samarbeid med Nordfjord legevakt. Denne ligg i eit eige bygg rett aust  for Nordfjord sjukehus.

Det er svært viktig at personar med luftvegssymptom ikkje møter opp på  legekontora, men tek kontakt på telefon dersom dei har behov for  legekonsultasjon. Det vert då sett opp time i dei lokala som er omtala  her.

Personar med symptom på luftvegsinfeksjon som har god allmenntilstand og  ikkje treng undersøking av lege, ber vi om å halde seg heime så langt det let seg gjere.

E-konsultasjonar via helsenorge.no

For å unngå for mange pasientar på venterommet vil legetenesta i  størst mogleg grad forsøke å nytte e-konsultasjonar og konsultasjonar  med bruk av telefon eller video.

Vi ber pasientane våre om å nytte digitale løysingar gjennom  helsenorge.no så langt det let seg gjere. Om dette ikkje let seg gjere,  eller om hjelpa hastar, kontakt legekontoret per telefon.

Om du loggar inn på helsenorge.no, kan du kontakte legekontoret med  «e-kontakt» og du kan ha ein skriftleg «e-konsultasjon» med fastlegen  din. Fastlegen vil svare deg så snart som mogleg, og seinast innan fem  virkedagar.

Dei som tek kontakt for vanleg konsultasjon med lege i tida framover,  vil få tilbod om konsultasjon med bruk av telefon eller video. Er det  behov for klinisk konsultasjon og undersøking, vil vedkomande deretter  bli sett opp på ein oppmøtetime med lege. Dette gjeld ikkje pasientar  som har behov for akutt legehjelp. Desse vil verte sett opp til fysisk  undersøking same dag.

Viktige årsakar til reduksjonen i oppmøtetimar er at ein vil unngå at  legekontoret vert ein arena for smitte mellom pasientar på venterommet  og at berre delar av legegruppa får arbeide samstundes slik at ein  unngår ein situasjon der store delar av legekollegiet kan hamne i  karantene på same tid.

Har du behov for laboratorietenester?

Om du treng å ta blodprøver, ber vi deg om å ta kontakt med  legekontoret for å få tildelt time til dette.

I ein del tilfelle vil  lege vurdere om dette er naudsynt slik situasjonen no er.

Oppfølging

Fastlegar og anna personale vil gjere sitt beste for å følgje opp dei  pasientane som treng det, og vil ta direkte kontakt med pasientar om  ein ser det er nødvendig. Ein oppmodar også pasientar som sjølve  vurderer at dei har behov for medisinsk oppfølging, om å ta kontakt med  legetenesta ved behov. Om du er i tvil om du treng legehjelp og er  urolig for eigen helsetilstand, er det viktig at du tek kontakt med oss.

Sjukmelding

Det er eigne reglar for sjukmelding tilpassa den spesielle  situasjonen vi no er i. Vi ber alle pasientar om å orientere seg om  dette på nav.no.Velkommen til våre nye nettsider!

Om legekontoret

Her finner du informasjon om alle våre ansatte ved Legekontoret og du kan gi din tilbakemelding.

Ansatte | Om oss

Her finn du oversikt over dei legane som arbeider ved Eid Legekontor


Lurer du på korleis du finn fram? Under kontakt og åpningstider finn du all kontaktinformasjon som telefonnummer, adresse og opningstider.


Her kan du lese om tenestene vi tilbyr og kva dei ulike tenestene kostar.


For informasjon om personvern, korleis vi behandlar dine opplysningar og GDPR.


Nyheter

Lenke til undersøkelsen finner du her

Pasientundersøking

Legekontoret har tatt i bruk ei ny nettside og ønskjer i samband med dette å gjennomføre ei spørjeundersøking blant pasientane våre. Vi set pris på tilbakemelding frå deg. Det vil hjelpe oss med å forbetre nettsida.

Dr. Vingen Vedeld i permisjon frå fastlegestillinga

På grunn av omfattande arbeidsoppgåver i rolla som kommuneoverlege/smittevernlege i Stad kommune i samband med Covid-19, er det nødvendig at Dr. Vingen Vedeld arbeider i full stilling med desse oppgåvene. Han har derfor permisjon frå fastlegearbeidet inntil vidare. 

Han vil framleis vere registrert som fastlege for pasientane sine, og ingen pasientar treng å gjere noko aktivt med dette. Andre legar ved Eid legekontor delar på vikaransvaret for kvar sine delar av fastlegelista. 

Du kan framleis ta kontakt via helsenorge.no på vanleg måte. Reseptfornyingar og E-kontaktar vil verte behandla av ekspedisjonen ved legekontoret. E-konsultasjonar vil verte behandla av den legen som har fått vikaransvaret for deg.

Ta kontakt med ekspedisjonen ved kontoret om du har spørsmål.


Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening